Финансови институции

След финансовата криза през 1996 г. и въвеждането на Валутния борд, при който българският лев бе фиксиран към еврото, финансовата индустрия се стабилизира и стана една от най-конкурентните и динамично развиващи се сектори в България.

В резултат на глобализацията и засилената конкуренция през последните пет години бяха извършени серия придобивания от международни лидери. Очаква се да продължи преструктурирането в банковия и застрахователния сектор, тъй като има големи компании, които все още на са навлезли на пазара, както и местен потенциал, който все още не е бил оползотворен.

Лизинговите компании и небанковите кредитни институции са в по-малко зряла фаза на развитие. Повечето от тях са дъщерни компании на големи финансови групи.

През 1997 г. българската фондова борса бе лицензирана, но тя не започна реална дейност до началото 2000 г. Предлагайки високи печалби, тя привлече много инвестиции. През последните години се осъществиха редица успешни първични публични предлагания на акции. Експертната подготовка на NECA в сектора се простира от предлагането на подробни пазарни и нормативни проучвания до изпълнението на сделки по сливане и придобиване. NECA и партньорите й имат знанието и опита да помагат при преструктурирания, с интеграцията след сделката, и оптимизация на приходите и разходите.

През 2007 г. NECA успешно консултира Еврохолд България АД при придобиването на румънското застрахователно дружество Asitrans Asigurari S.A.

В момента NECA консултира водещи български финансови институции по въпроси свързани с тяхното разрастване на Балканите посредством придобивания.

Уебсайт от: Solutions.bg