Енергетика

Енергийният пазар в България претърпя значимо преструктуриране поради либерализацията си, уеднаквяването със стандартите на ЕС и растежа на частните инвестиции. NECA е активна в секторите на електроенергията, газа и отоплението, и е натрупала значителни знания за регулаторните и конкурентни механизми, определящи пазара.

Пазарът на електроенергията претърпя бързо развитие вследствие на разделянето на електропреносната и електроразпределителната система, достъпа на трети лица до мрежите за електроразпределение, приватизацията на производствени и разпределителни съоръжения и разделянето на мрежовите оператори от крайните доставчици. Възможностите за частни инвестиции изобилстват и NECA е в уникална позиция с възможност да съветва клиенти, опериращи по цялата верига - разпределение, пренос и производство, включително от топлинни, ядрени и възобновяеми енергийни източници. NECA е била регулаторен и пазарен консултант на Enel, Dalkia, Ener-G и други големи международни оператори при приватизационните търгове на няколко ТЕЦ-а и електроразпределителни компании.

Развитието на газоразпределителната мрежа предизвика силен международен интерес и бе съпътствано от много конкурентни търгове, като NECA консултира Enel и AMGA за придобиване на газоразпределителни лицензи. NECA също подпомогна държавния регулатор по проект на Световната банка с пред-договорно консултиране и анализ на опита на други страни с либерализацията и издаването на лицензи за газоразпределение, както и изготвяне на стратегия за развитието на пазара на дребно на природен газ.

През последните години настъпи сериозно преструктуриране в сферата на централното отопление, като няколко топлофикационни дружества бяха приватизирани и NECA бе консултант при някои от приватизационните търгове. NECA притежава експертни знания за анализ на цялостния пазар и на отделни топлоцентрали, включително оценка на екологични разрешителни, прогнозиране на търсенето, оптимизация на инвестиции и оценка на стойността на самите компании.

Управляващите партньори в NECA имат отлична репутация сред ключови фигури в големите компании на пазара и в държавната и общинска власт, което им дава добра възможност да лобират и улесняват комуникацията на всички нива.

Уебсайт от: Solutions.bg